Facebook

Právní položky

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Společnost RENOMIA, a. s., se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ: 639 00, IČ: 48391301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 3930, ("Poskytovatel"), vytvořila tyto webové stránky dostupné na adrese www.exkaso.cz ("Web").
 

2. Podmínky užívání Webu 
2.1. Ačkoliv Poskytovatel vynaložil značnou péči na vytvoření a správu obsahu Webu, bere Klient na vědomí, že Informace umístněné na Webu jsou pouze obecného charakteru a nepředstavují jakékoliv odborné a úplné doporučení.

2.2 Klient dále bere na vědomí, že:

 • poskytovatel nemůže zaručit pravdivost a úplnost informací uvedených na internetových stránkách jakýchkoliv třetích osob, na které je na Webu uveden odkaz a rovněž neodpovídá za jejich obsah;
 • poskytovatel neodpovídá za následky přerušení provozu Webu;
 • poskytovatel nezaručuje kompatibilitu softwaru Poskytovatele se softwarem, který Klient užívá.

2.3 Klient není oprávněn:  

 • užívat Web v rozporu s právními předpisy a těmito Podmínkami;
 • porušovat autorská Poskytovatele a jiná práva třetích osob;
 • pokoušet se pronikat do těch částí Webu, k jejichž užívání není oprávněn;
 • používat a šířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost Webu.

 • 3. Přenos informací 
  3.1 Jakékoliv informace, které zasíláte prostřednictvím formulářů na Webu, považujte za doručené Poskytovateli až v okamžiku, kdy obdržíte telefonické nebo emailové potvrzení za Poskytovatele, že Vaši zprávu obdržel.

  3.2 Jedná-li Klient v souladu s těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn takto zaslaná data zpracovat a není povinen ověřovat jejich správnost nebo zjišťovat totožnost osoby, která je poskytla.
   
  3.3 Klient si je vědom toho, že informace poskytnuté Poskytovatelem prostřednictvím elektronického přenosu v rámci Webu, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem Poskytovatele podle zákona o zaručeném elektronickém podpisu, nepředstavují závaznou informaci Poskytovatele. Za závaznou informaci poskytnutou Poskytovatelem lze považovat pouze originály pojistných smluv, faktur a dalších dokladů nebo dokumenty opatřené uvedeným elektronickým podpisem.
   
  3.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout zpracování jakýchkoliv dat zaslaných mu Klientem prostřednictvím Webu, u nichž má důvodné pochybnosti o jejich obsahu nebo původu. Poskytovatel o takovém odmítnutí Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumí.

  Reklamační řád
  Reklamační řád Exkaso

  Pravidla řízení střetu zájmů
  Pravidla řízení střetu zájmů