Facebook

Etický kodex

KODEX ETIKY POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE

Naše činnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny v Kodexu etiky pojišťovacího makléře.

Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví, schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení. Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat dobrou pověst českého pojišťovnictví.

Pojišťovací makléři musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je makléř povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

 

A. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ MAKLÉŘŮ

  • makléři respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech
  • při své činnosti se důsledně vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách
  • veškerou reklamu vedou pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
  • dodržují obezřetnou personální politiku a dbají o výchovu svých zaměstnanců po profesionální etické linii
  • pojišťovací makléř musí disponovat takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta
  • pojišťovací makléř je nezávislým zprostředkovatelem jedné ze dvou stran, které mezi sebou uzavírají pojistnou smlouvu
  • pojišťovací makléř je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu

 

B. ZÁSADY CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MAKLÉŘSKÝCH FIREM

Zaměstnanci makléřských firem se řídí těmito etickými normami:

  • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
  • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
  • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
  • dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy obdobné výhody sami nabízet či poskytovat
  • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy
  • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání

 

C. ZÁSADY CHOVÁNÍ VE VZTAZÍCH KE KLIENTŮM

Makléřské firmy a jejich zaměstnanci se řídí následujícími pravidly:

  • zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu
  • dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
  • poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
  • nesjednávají pojištění se spekulativními záměry
  • jsou odpovědni v závislosti na obsahu smlouvy s klientem za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
  • mají vždy uzavřeno pojištění profesionální odpovědnosti
  • pojišťovací makléř na požádání sdělí výši svého příjmu z uzavřeného obchodu a způsoby svého odměňování
  • pojišťovací makléř musí umístit pojištění za cenu uvedenou v cenové nabídce
  • nesmí učinit nelegální kroky i navzdory přání klienta
  • vztah vyplývající z pověření je vždy časově omezen
  • v případě, že mezi makléřem a klientem působí další subjekt, musí být tato skutečnost klientovi vždy sdělena
  • rozhodne-li se klient změnit makléře, dosavadní makléř vrátí klientovi veškeré jeho materiály

 

D. ZÁSADY CHOVÁNÍ VE VZTAZÍCH K POJIŠŤOVNÁM

Makléři dodržují zejména tato pravidla:

  • mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
  • při umisťování obchodu se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven
  • s pojistiteli udržují dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci
  • nejsou nikdy závislí na kterékoliv pojišťovně